ZADZWOŃ DO NAS:

61 843-47-96 wew. 21, tel. kom. 505-845-771

E-MAIL:

rekrutacja@akademiakupiecka.pl

O uczelni

  Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu to jedyna w Polsce uczelnia niepubliczna założona przez organizację samorządu gospodarczego. Jej założycielem było Wielkopolskie Zrzeszenie Handlu i Usług w Poznaniu – społeczna organizacja osób z terenu Wielkopolski zajmujących się (bezpośrednio lub jako udziałowcy podmiotów gospodarczych) działalnością gospodarczą w dziedzinie handlu i usług. Organizacja ta swoimi korzeniami sięga roku 1904. W okresie międzywojennym przyczyniła się do utworzenia w 1926 roku Wyższej Szkoły Handlowej w Poznaniu, przekształconej następnie w Wyższą Szkołę Ekonomiczną, a obecnie noszącą nazwę Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Była także, na początku lat dwudziestych, jednym ze współorganizatorów Targu Poznańskiego, który dał początek Międzynarodowym Targom Poznańskim.

Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu powstała z inicjatywy samorządnej organizacji kupieckiej, co w znacznym stopniu rzutuje na jej misję. Uczelnia kształcąc w specjalnościach usługowych przekazuje nie tylko określoną wiedzę i umiejętności zawodowe, ale stara się również krzewić wśród studentów idee etosu zawodu kupieckiego. Uczelnia utrzymuje ścisły kontakt z praktyką gospodarczą, traktując to jako nieodzowny element kształcenia.

Zgodnie ze Statutem WSHiU podstawowym zadaniem Uczelni jest kształcenie wysoko kwalifikowanych kadr w zawodach związanych ze sferą handlu i usług, w szczególności zaś:

 • kształcenie studentów na kierunkach i poziomach kształcenia, zgodnych z decyzjami ministra
  właściwego do spraw szkolnictwa wyższego, wydanymi po uzyskaniu opinii Polskiej Komisji
  Akredytacyjnej,

 • kształcenie, w celu uzupełnienia specjalistycznej wiedzy i kwalifikacji zawodowych, na studiach
  podyplomowych i kursach doskonalenia zawodowego,

 • kształcenie w celu przekwalifikowania,

 • wychowanie studentów w duchu poszanowania praw człowieka, patriotyzmu, demokracji
  i odpowiedzialności za dobro społeczeństwa, państwa i własnego miejsca pracy,

 • upowszechnianie postępu organizacyjnego, technicznego i technologicznego oraz promowanie
  wiedzy i regionu, w którym działa Uczelnia,

 • prowadzenie badań naukowych oraz wdrażanie ich wyników w praktyce,

 • dbanie o wszechstronny rozwój studentów.

 W swojej działalności Uczelnia kieruje się zasadami wolności sumienia, wolności nauczania i badań naukowych.

  Wyższa Szkoła Handlu i Usług współpracuje z uczelniami publicznymi i niepublicznymi (WSHiU ma podpisane umowy o współpracy z: Akademią Ekonomiczną w Poznaniu, Akademią Rolniczą w Poznaniu, Poznańską Europejską Wyższą Szkołą Biznesu, Wyższą Szkołą Kultury Fizycznej i Turystyki im. H. Konopackiej w Pruszkowie, Międzynarodową Wyższą Szkołą Logistyki i Transportu w Wrocławiu), instytucjami i organizacjami krajowymi oraz zagranicznymi (z Niemiec, Portugalii i Turcji). Uczelnia uczestniczy w programach dydaktycznych i edukacyjno – badawczych Unii Europejskiej (Socrates/Erasmus, Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Społecznego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego). Ponadto Uczelnia współpracuje z organizacjami samorządu i rozwoju przedsiębiorczości (w tym np. Naczelną Radą Zrzeszeń Handlu i Usług w Warszawie, Wielkopolskim Zrzeszeniem Handlu i Usług czy Regionalnym Centrum Szkolenia Administracji), wiodącymi przedsiębiorstwami Wielkopolski (m.in. Międzynarodowymi Targami Poznańskimi, Kupcem Poznańskim S.A.), instytucjami wspierającymi prowadzenie działalności gospodarczej i aktywizację zawodową wśród bezrobotnych, w tym przede wszystkim wśród młodzieży (Wojewódzkim Urzędem Pracy, Powiatowym Urzędem Pracy, Fundacją Edukacji Przedsiębiorczości i inne), mediami (m. in. Wielkopolskim Domem Mediowym, Stowarzyszeniem Prasy Lokalnej), placówkami prowadzącymi działalność naukową, popularnonaukową i badawczą, lokalnym samorządem oraz organizacjami społecznymi i politycznymi.

Facebook

Likebox Slider Pro for WordPress