ZADZWOŃ DO NAS:

61 843-47-96 wew. 21, tel. kom. 505-845-771

E-MAIL:

rekrutacja@akademiakupiecka.pl

Finanse

Dział finansowyStypendiaUbezpieczenie zdrowotne studentów

Dział finansowy

Wyższej Szkoły Handlu i Usług

Wielu z Was odwiedzi dział finansowy już w dniu składania dokumentów na studia, bowiem to tu student wpłaca pierwsze pieniądze za naukę – wpisowe. Następne wpłaty, czyli bieżące czesne, przyjmujemy na nasze konto bankowe lub w kasie. W kwesturze dowiecie się o stanie Waszych rozliczeń z Uczelnią, sprawdzicie naliczenia poszczególnych rat czesnego i potwierdzicie, czy dokonane wpłaty dotarły na konto Uczelni. Na szczęście jednak księgowe odpowiedzialne za rozliczenia ze studentami to osoby sympatyczne, kompetentne i dowcipne, wiec nawet kontakt w tej ostatniej sprawie nie będzie – mamy nadzieję – niemiły.

Na Waszą prośbę wystawimy fakturę za czesne w ciągu 7 dni od wpłaty pieniędzy. Dokument ten może posłużyć do rozliczeń z zakładem pracy, jeżeli macie szczęście refundację kosztów nauki. Z przyjemnością dokonamy przelewu na Wasze konto stypendium socjalnego lub naukowego, jeżeli oczywiście spełniacie warunki przyznania takowych. Oczywiście mamy jeszcze dużo więcej obowiązków, ale nie wiążą się one bezpośrednio z obsługą studentów. Po zakończeniu cyklu nauki, przy rozstaniu z Wyższą Szkołą Handlu i Usług musicie także odwiedzić kwesturę. Jeżeli dokonaliście wszystkich obowiązujących opłat, chętnie podpiszemy Wam kartę obiegową.

Biuro czynne dla studentów:

Godziny otwarcia: 7 dni w tygodniu: od 8:00 do 18.00

tel. 618434796 w 24

Patryk Kaleta

+48 505845771

patryk@wshiu.poznan.pl


 

                   WALUTA                   NUMER KONTA BANKOWEGO
ZŁOTY NEOBANK 27 9068 1013 0000 0000 0173 2214
ZŁOTY WBK 31 1090 1476 0000 0001 3246 2352
DOLAR WBK 48 1090 1476 0000 0001 3258 0386
EURO WBK 32 1090 1476 0000 0001 3258 0383

Numer SWIFT Banku WBK : WBKPPLPP

Wpłaty można również dokonywać w dziekanacie.

 

 

Stypendia

Chcąc umożliwić jak największej liczbie osób studiowanie w Wyższej Szkole Handlu i Usług, Uczelnia realizuje system stypendialny, który jest dostępny zarówno dla studentów studiów stacjonarnych jak i niestacjonarnych. Stypendia są finansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego i przyznawane są na wniosek studenta.

Studenci WSHIU mogą korzystać z systemu stypendialnego, na który składają się:

> Stypendium socjalne

Przyznawane jest zarówno studentom studiów stacjonarnych jak i niestacjonarnych. O ten typ stypendium mogą ubiegać się studenci, których rodziny znajdują się w trudnej sytuacji materialnej. O przyznaniu stypendium decyduje kryterium dochodowe.

> Stypendium socjalne w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania

Przyznawane jest tylko studentom studiów stacjonarnych, którzy mieszkają w domu studenckim lub innym obiekcie niż dom studencki, jeżeli codzienny dojazd z miejsca stałego zamieszkania do uczelni uniemożliwiałby lub w znacznym stopniu utrudniałby studiowanie.

> Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych

Ten typ stypendium jest skierowany dla osób orzeczonym stopniem niepełnosprawności, ma ono na celu ułatwienie zdobycia wyższego wykształcenia.

> Stypendium rektora dla najlepszych studentów

Od 1 października 2011 roku zastąpiło dotychczasowe stypendium naukowe. Przeznaczone jest dla studentów, którzy uzyskali wysoką średnią ocen, lub mają szczególne osiągnięcia naukowe, artystyczne lub wysokie wyniki sportowe.

> Stypendium ministra za wybitne osiągnięcia: artystyczne, naukowe lub sportowe

Stypendium jest przyznawane wybitnie uzdolnionych studentom osiągającym bardzo dobre wyniki w nauce, lub wyróżniają się osiągnięciami artystycznymi lub sportowymi.

> Zapomoga losowa

Jest to forma udzielania pomocy pieniężnej studentom, którzy z przyczyn losowych znaleźli się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej.

wshiu_folder_zewn_druk

Informacja dotycząca stypendium

Miejsce składania dokumentów:

Dział finansowy pok. 149

Wszelkich informacji udziela: Patryk Kaleta

e-mail: patryk@wshiu.poznan.pl

tel. 61-843-47-96

kom.: 505 845 771

Termin składania wniosków: 15-05-2014

Stypendium socjalne

Przyznawane jest studentom, którzy znajdują się w trudnej sytuacji materialnej. Dochód uprawniający do ubiegania się o stypendium socjalne wynosi 850,20 zł.

Zwiększone stypendium z tytułu zamieszkania

Przyznawane jest tylko studentom stacjonarnym, mieszkającym na stałe poza Poznaniem. Wnioski o stypendium mieszkaniowe studenci składają w postaci wskazania odpowiednich opcji na formularzu Wniosku o przyznanie pomocy materialnej.

Zapomoga

Zapomoga może być przyznana studentowi, który z przyczyn losowych znalazł się w przejściowo trudnej sytuacji materialnej i życiowej (związane z nieszczęśliwym wypadkiem, śmiercią członka rodziny, stratą wynikłą z kradzieży itp.).

WYMAGANE DOKUMENTY:

> zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o wysokości dochodów uzyskanych przez studenta i członków rodziny w poprzednim roku kalendarzowym, opodatkowanych podatkiem od osób fizycznych na zasadach ogólnych – dla wszystkich członków rodziny, którzy ukończyli 18 rok życia,

> zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o wysokości należnego zryczałtowanego podatku dochodowego w ostatnim roku rozliczeniowym, albo decyzję lub decyzje ustalające wysokość podatku dochodowego w formie karty podatkowej ostatnim roku podatkowym,

> zaświadczenie z Urzędu Meldunkowego,

> oświadczenie studenta i członków rodziny studenta o wysokości jeżeli student lub członkowie jego rodziny rozliczają się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym,

> zaświadczenie właściwego organu gminy o wielkości gospodarstwa rolnego ( wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni),

> w przypadku niepełnej rodziny należy dołączyć akt zgonu lub kopię odpisu wyroku sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie. W przypadku otrzymywania alimentów niższych niż zasądzone w wyroku należy przedstawić przekazy lub przelewy wraz z zaświadczeniem komornika o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także wysokość wyegzekwowanych alimentów,

> zaświadczenie o uczącym się rodzeństwie (szkoły ponadpodstawowe) w wieku do ukończenia 25 roku życia,

> zaświadczenie z ZUS-u o wielkości odprowadzonej składki na ubezpieczenie zdrowotne w poprzednim roku kalendarzowym,

> oświadczenie rodziny studenta o wysokości uzyskanych w okresie wymaganym do udokumentowania wniosku o pomoc materialną innych dochodów nie podlegających opodatkowaniu.

Ubezpieczenie zdrowotne studentów

Studenci podlegają obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego i maja prawo do korzystania bezpłatnie ze świadczeń opieki medycznej w placówkach, które zawarły umowę na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w Narodowym Funduszu Zdrowia.

 

Kontakt

Student zainteresowany objęciem ubezpieczeniem zdrowotnym przez Uczelnię zgłasza się do Działu finansowego, pokój 149.

Biuro czynne jest od poniedziałku do niedzieli w godz. 8.00 – 18.00

tel. 061 843-47-96 w. 24, e-mail: patryk@wshiu.poznan.pl

 

Dokumenty:

> regulamin zgłaszania do ubezpieczenia zdrowotnego pobierz

> wniosek pobierz

> upoważnienie pobierz

> ZUZ ZZA pobierz

 

Facebook

Likebox Slider Pro for WordPress