ZADZWOŃ DO NAS:

61 843-47-96 wew. 21, tel. kom. 505-845-771

E-MAIL:

rekrutacja@akademiakupiecka.pl

Kurs na wychowawcę wypoczynku

Kurs na wychowawcę wypoczynku dzieci i młodzieży
PAMIĘTAJ! Cały kurs zwróci się już po 1 wyjeździe!

CEL:

Celem kursu jest uzyskanie uprawnień zezwalających na pracę w charakterze wychowawcy/opiekuna kolonii, obozów i róznego rodzaju wyjazdach dla dzieci i młodzieży. W trakcie kursu kandydaci na wychowawców mają okazję zapoznać się w teoretycznymi oraz praktycznymi aspektami wyjazdów. Kurs na wychowawcę kolonijnego jest zgodny z nowym rozporządzeniem Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 16.01.2015 roku.

Osoby kończące kurs nabywają uprawnienia i otrzymują świadectwo o ukończeniu kursu, które ważne jest bezterminowo..

WARUNKI PRZYJĘCIA:

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej wychowawcą wypoczynku dla dzieci i młodzieży może być każdy kto:

1.Ukończył 18 lat

2.Posiada co najmniej wykształcenie średnie

3.Ukończył kurs na wychowawcę wypoczynku

4.Nie był karany za umyślne przestępstwo przeciwko życiu i zdrowiu na szkodę małoletniego

KOSZT:

Studenci i Absolwenci WSHiU – 100 zł

Pozostali – 150 zł

PAMIĘTAJ! Cały kurs zwróci się już po 1 wyjeździe!
Średnie zarobki Wychowawcy Kolonijnego to 300-1.600 zł.

Program kursu na wychowawcę wypoczynku

Lp. TEMAT LICZBA GODZIN FORMY REALIZACJI
1. Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży:
1) Koordynacyjna rola władz oświatowych
2) Obowiązujące przepisy
2 wykład
3)   elementy psychologii rozwojowej i wychowawczej z     uwzględnieniem potrzeb dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym wynikającymi z niepełnosprawności, niedostosowania społecznego i zagrożenia niedostosowaniem społecznym 2 wykład i zajęcia praktyczne
2. Organizacja zajęc w czasie trwania wypoczynku:
1) rada wychowawców
2) grupa jako zespół wychowawczy
3) organizacja i rozkład dnia
4) regulamin uczestnika wypoczynku
2 wykład i zajęcia praktyczne
3. Planowanie pracy opiekuńczej, wychowawczej i edukacyjnej:
1) opracowanie planu wychowawczego grupy
2) dokumentacja wychowawcy
3) obowiązki wychowawcy grupy
4) metody i formy realizacji planów wychowawczych
4 wykład i zajęcia praktyczne
4. Ruch i rekreacja:
1) cele i zadania zajęć wychowania fizycznego
2) metody nauki technik pływania
1 wykład
3) gry i zabawy ruchowe
4) gry zespołowe
5) sport, olimpiady sportowe, lekkoatletyka
6) organizacja zajęć dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym wynikającymi z niepełnosprawności, niedostosowania społecznego i zagrożenia niedostosowaniem społecznym
4 zajęcia praktyczne
5. Turystyka i krajoznawstwo:
1) cele i zadania turystyki i krajoznawstwa w pracy wychowawczej w trakcie wypoczynku
2) organizacja wycieczek
3) organizacja biwaków
4) gry terenowe
4 wykład i zajęcia praktyczne
6. Zajęcia kulturalno – oświatowe:
1) cele i zadania zajęć kulturalno-oświatowych
2) organizacja zajęć kulturalno-oświatowych, z uwzględnieniem wartości historycznych i literackich
3) elementy kulturalne i wychowanie w rozkładzie dnia
4) prowadzenie kroniki
5) organizacja uroczystości, imprez, wieczornic, ognisk
6) gry i zabawy świetlicowe
7) konkursy, wystawy, dyskusje
8) śpiew, muzyka, plastyka itp.
5 wykład i zajęcia praktyczne
7. Zajęcia praktyczno-techniczne:
1) cele i zadania zajęć praktyczno-technicznych
2) formy i rodzaje zajęć praktyczno-technicznych
3) prace dekoracyjne i zdobnicze
4) indywidualne zainteresowania uczestników
5) rozwój zainteresowań uczestników
2 wykład i zajęcia praktyczne
8. Prace społecznie użyteczne:
1) cele i zadania prac społecznie użytecznych
2) wychowawcze znaczenie prac społecznie użytecznych, wolontariat
3) prace w zakresie samoobsługi
4) prace na rzecz miejsca wypoczynku
5) prace na rzecz środowiska
2 wykład i zajęcia praktyczne
9. Bezpieczeństwo życia i zdrowia uczestników wypoczynku:
1) przepisy dotyczące bezpieczeństwa, w tym zasady postępowania w przypadku czynów karalnych popełnianych przez nieletnich oraz wykroczeń i przestępstw popełnianych przez opiekunów
2) przepisy dotyczące zdrowia i higieny w miejscu wypoczynku
4 wykład i zajęcia praktyczne
3) pierwsza pomoc z wykorzystaniem sprzętu do ćwiczeń udzielania pierwszej pomocy, w tym zestawu do podstawowych zabiegów resuscytacyjnych (m.in. fantom, defibrylator) 4 zajęcia praktyczne
RAZEM 36
W tym 25
3
8
wykład i zajęcia praktyczne
wykład
zajęcia praktyczne

Facebook

Likebox Slider Pro for WordPress