ZADZWOŃ DO NAS:

61 843-47-96 wew. 21, tel. kom. 505-845-771

E-MAIL:

rekrutacja@akademiakupiecka.pl

Dziekanat

DziekanatPodania do pobraniaObrona pracy dyplomowej
Kontakt

Wyższa Szkoła Handlu i Usług

ul. 28 Czerwca 1956 r. 217/219
61-485, Poznań

Tel.: 61 843 47 96

dziekanat@akademiakupiecka.pl

DZIEKAN WSHiU

dr Żaneta Polowczyk

 DZIEKANAT:

Enik  +48 572350223 enik@wshiu.poznan.pl

Małgorzata   +48 780120284 malgorzata.bloch@wshiu.poznan.pl

Ludmiła   +48 510056012  bwm@wshiu.poznan.pl

 

Podania

Tutaj znajdziesz wzory podań do Dziekana i Rektora. Pamiętaj, że w momencie składania podania, musi być ono przez Ciebie podpisane – tylko takie podania zastają rozpatrzone.

> podanie do Dziekana pobierz

> podanie o warunkowy wpis na semestr pobierz

> podanie o powtarzanie przedmiotu pobierz

> podanie do Rektora o reaktywację pobierz

> podanie o urlop dziekański pobierz

> regulamin studiów pobierz

 

Warunkiem ukończenia studiów w Wyższej Szkole Handlu i Usług jest:

1. Zdanie egzaminów oraz zaliczenie wszystkich zajęć przewidzianych w planie studiów oraz uzyskanie wpisów w indeksie (jeżeli indeks obowiązuje) i na karcie okresowych osiągnięć. Warunkiem zaliczenia seminarium dyplomowego jest przedłożenie pracy dyplomowej i przyjęcie jej przez promotora.

2. Złożenie w dziekanacie zaakceptowanej przez promotora pracy dyplomowej. Promotor wyraża swoją akceptacją poprzez zaliczenie seminarium dyplomowego (dokonanie wpisu w indeksie i na karcie ocen) oraz przez dokonanie wpisu na stronie tytułowej pracy.

3. Zdanie egzaminu dyplomowego przed komisją egzaminacyjną.

Aby przystąpić do egzaminu dyplomowego należy na 14 dni przed planowaną obroną złożyć w dziekanacie WSHiU:

1. Oprawioną pracę dyplomową – 3 egzemplarze zatwierdzone przez promotora pracy. Egzemplarz pracy z przeznaczeniem do teczki akt osobowych zaleca się drukować dwustronnie. Praca powinna być oprawiona w miękką okładkę, przeźroczystą od strony frontowej, aby widoczna była karta tytułowa  pracy z grzbietem zgrzewanym (nie bindowanym). Strona tytułowa pracy powinna być zgodna z dostępnym w załączniku wzorem. Po stronie tytułowej należy zamieścić trwale wklejone oraz własnoręcznie podpisane oświadczenie o tym, że praca dyplomowa została napisana własnoręcznie i nie jest plagiatem. Pozostałe prace są przeznaczone: 1 egzemplarz dla promotora i 1 egzemplarz dla recenzenta.

2. Pracę w formie elektronicznej składa się na płycie CD z plikiem w formacie PDF i Word. Płyta powinna być podpisana imieniem i nazwiskiem studenta/słuchacza studiów podyplomowych oraz numerem jego albumu. Musi także zawierać temat pracy dyplomowej oraz stopień, imię i nazwisko promotora.

3. 4 zdjęcia dyplomowe o wymiarach 4,5 x 6,5 cm (nie mogą być skanowane). W przypadku, gdy student chciałby również otrzymać odpis dyplomu w języku obcym, zdjęć powinno być 6. Student jest wtedy również zobowiązany do uiszczenia dodatkowej opłaty w wysokości 40zł. Punkt ten nie dotyczy słuchaczy studiów podyplomowych, ponieważ otrzymują oni dyplomy bez zdjęć.

4. Indeks wraz z kartą egzaminacyjną z kompletem wpisów wymaganych na ostatnim semestrze/roku studiów (jeżeli indeks obowiązuje).

Informacje dotyczące składania pracy dyplomowej:

1. Pracę należy złożyć w dziekanacie na 14 dni przed planowaną datą egzaminu dyplomowego, ale nie późnej niż do 30 września. Egzamin dyplomowy musi się odbyć najpóźniej w terminie trzech miesięcy od daty złożenia pracy dyplomowej w dziekanacie.

2. Student, który nie zaliczył jakiegokolwiek przedmiotu (w tym seminarium dyplomowego) w ostatnim semestrze/roku studiów oraz/lub nie złożył pracy dyplomowej do końca września, może zwrócić się do Dziekana z prośbą o przedłużenie terminu złożenia pracy dyplomowej. O przedłużenie terminu złożenia pracy dyplomowej można wnioskować nie więcej niż 4 razy (4 x 3 miesiące).

3. Student, który nie zaliczy zaległych przedmiotów i/lub nie złoży pracy dyplomowej w przedłużonym terminie zostanie skreślony z listy studentów WSHiU.

Obrona pracy licencjackiej:

1. Oświadczenie do pracy licencjackiej- pobierz

2. Obiegówka – pobierz

3. Wzór pierwszej strony pracy – pobierz

Obrona pracy magisterskiej:

1. Oświadczenie do pracy magisterskiej – pobierz

2. Obiegówka – pobierz

3. Wzór pierwszej strony pracy – pobierz

Obrona pracy na studiach podyplomowych:

1. Oświadczenie do pracy podyplomowej – pobierz

2. Obiegówka – pobierz

3. Wzór pierwszej strony pracy – pobierz

Wirtualny Dziekanat

Wirtualny Dziekanat Wyższej Szkoły Handlu i Usług

Na Uczelni wdrożony jest program komputerowy „Wirtualny Dziekanat”. Każdy wykładowca, student i słuchacz studiów podyplomowych WSHiU posiada na Wirtualnym Dziekanacie własne konto, login i hasło. Konto jest zakładane przez pracowników dziekanatu lub rekrutacji w dniu przyjęcia na studia.

Na koncie w Wirtualnym Dziekanacie będziesz miał możliwość sprawdzić oceny, plany zajęć, dyżury wykładowców oraz ich maile, a także stan swoim płatności. Umieszczane są tam również wszelkiego rodzaju informacje i komunikaty od wykładowców i pracowników Dziekanatu.

Żeby zalogować się na Wirtualny Dziekanat wystarczy kliknąć na poniższy link:

http://dziekanat.wshiu.pl

Jeśli będziesz miał jakieś problemy z Wirtualnym Dziekanatem możesz napisać do naszego informatyka (voxar@voxar.pl), który postara się szybko pomóc w jego rozwiązaniu.

Facebook

Likebox Slider Pro for WordPress